TH | EN
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

 
2556 Download
  ชี้แจงสาเหตุของความแตกต่างของผลการดำเนินงาน   ดาวน์โหลด PDF
  สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน   ดาวน์โหลด PDF
  แจ้งกรรมการลาออก   ดาวน์โหลด PDF
  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556   ดาวน์โหลด PDF