TH | EN
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

2560 Download
  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
  แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขานุการบริษัท
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (แก้ไข)
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ สำหรับไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  ขอเชิญผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงงาน
  -- กำหนดการเยี่ยมชมโรงงาน
  -- แบบตอบรับโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2560
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
  แจ้งกรรมการลาออก การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (แก้ไข)
  แจ้งกรรมการลาออก การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงกรรมการ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม