TH | EN
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

2557 Download
  ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และเสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
  สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เพิ่มเติม)
  สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ชี้แจงสาเหตุของความแตกต่างของผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือน ไตรมาสที่ 3/2557
  แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม EGM 1/2557 ทางเว็บไซต์ และให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
  เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุม EGM no.1/2557 และให้สิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนประชุม
  พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
  ชี้แจงสาเหตุของความแตกต่างของผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือน ไตรมาสที่ 2/2557
  แจ้งกรรมการลาออก แต่งตั้งกรรมการใหม่ และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนาม
  แจ้งกำหนดวันจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2557
  แจ้งเลื่อนวันจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2557
  ชี้แจงสาเหตุของความแตกต่างของผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
  แจ้งกรรมการลาออกและแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยแทนกรรมการที่ลาออก
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ และให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
  การลาออกของกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย และแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
  การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

2556 Download
  ชี้แจ้งสาเหตุของความแตกต่างของผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2556
  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
  สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน (เช่าพื้นที่สำนักงาน)
  ชี้แจงสาเหตุของความแตกต่างของผลการดำเนินงานสำหรับ ไตรมาสที่ 1/2556
  แต่งตั้งกรรมการใหม่ และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ
  แจ้งกรรมการลาออก
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
  การจ่ายเงินปันผล และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  แจ้งการลงหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถาม ล่วงหน้า ทางเว็บไซต์ของบริษัท
  ขอเชิญผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงงาน
  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

2555 Download
  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการและวาระ AGM ประจำปี 2556
  ชี้แจ้งผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ 2/2555
  สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงงาน PM2
  วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2554

2554 Download
  การเปิดให้บริการศูนย์กระจายสินค้าลาดหลุมแก้ว
  ชี้แจงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม (ฉบับที่ 2)
  เสนอวาระการประชุม AGM 2555 และเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ
  ชี้แจงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
  ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2/2554
  ชี้แจงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2554
  มติการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
  แต่งตั้งกรรมการใหม่
  วาระการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
  ชี้แจงผลการดำเนินงานประจำปี 2553

2553 Download
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2553
  เชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM และเสนอรายชื่อกรรมการล่วงหน้า
  แจ้งกรรมการลาออก
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2553
  สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 1/2553
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
  แจ้งเปลี่ยนแปลงห้องประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
  แจ้งยกเลิกการจัดเยี่ยมชมโรงงาน
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
  การจ่ายเงินปันผลและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น

2552 Download
  แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อกรรมการ ล่วงหน้า
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2552
  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน
  แจ้งเปลี่ยนวัน เวลา และสถานที่จัดประชุม EGM ครั้งที่ 1/2552
  กำหนดการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2552
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2552
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

2551 Download
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ 3/2551
  แจ้งกรรมการลาออก
  แจ้งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการ
  รายการที่เกี่ยวโยงกัน
  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งกรรมการใหม่
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2551
  แจ้งกรรมการลาออก
  แต่งกรรมการใหม่
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2551
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
  แต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
  การจ่ายเงินปันผลและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550

2550 Download
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2550
  ชี้แจงนโยบายการจ่ายเงินปันผล
  การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2550
  อธิบายถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุน
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2550
  อธิบายถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุน
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2550
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
  แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดประชุม AGM และเพิ่มรายละเอียดในวาระที่ 6
  การจ่ายเงินปันผลและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2549
  แจ้งการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย

2549 Download
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2549
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2/2549
  แจ้งรายละเอียดความคืบหน้างานโครงการผลิตท่อขนาด 16 นิ้ว
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2549
  แจ้งข้อความเพิ่มเติมของมติที่ประชุม AGM 2549 ในวาระที่ 6.1
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
  ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2548
  กำหนดการและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
  รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน