TH | EN
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

2558 Download
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM 2559 และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการสำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557
  สารสนเทศรายการระหว่างกัน - เช่าที่ดิน
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
  ชี้แจงสาเหตุของความแตกต่างของผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  กำหนดการเยี่ยมชมโรงงาน
  แบบตอบรับโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2558
  ขอเชิญผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงงาน
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ทางเว็บไซต์ และให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557
  การจ่ายเงินปันผลและวาระการประชุมผู้ถือหุ้น