TH | EN
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

2559 Download
  แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการ
  สารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน - เช่าที่ดินที่บางขุนเทียน
  ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM 2560 และเสนอชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
  แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
  สารสนเทศเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน - เช่าพื้นที่สำนักงาน
  แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ และกรรมการชุดย่อย
  แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการอิสระ
  แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการ
  แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
  แจ้งการแต่งตั้งกรรมสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล
  ชี้แจงสาเหตุของความแตกต่างของผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน
  แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการชุดย่อย
  การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  ขอเชิญผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าร่วมโครงการเยี่ยมชมโรงงาน
  -- กำหนดการเยี่ยมชมโรงงาน
  -- แบบตอบรับโครงการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ประจำปี 2559
  การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ทางเว็บไซต์ และให้สิทธิ์ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า
  คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
  กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และการงดจ่ายเงินปันผล