TH | EN
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ข้อมูลการนำเสนอ

ภาพวีดีโอบริษัท

2556 Download
  Opportunity Day Quarter 2/2013 (August 27, 2013)
  Opportunity Day Quarter 4/2012 (March 12, 2013)

2555 Download
  Opportunity Day Quarter 4/2011 (February 29, 2012)

2554 Download
  Opportunity Day Quarter 2/2011 (August 31, 2011)

เอกสารนำเสนอ

2556 Download
  บทวิเคราะห์หลักทรัพย์ โดย MBKET (30 กันยายน 2556)
  Opportunity Day Quarter 2/2013 (August 27, 2013)
  Opportunity Day Quarter 4/2012 (March 12, 2013)

2555 Download
  Opportunity Day Quarter 4/2011 (February 29, 2012)

2554 Download
  Opportunity Day Quarter 2/2011 (August 31, 2011)