TH | EN
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > ข้อมูลการนำเสนอ

ภาพวีดีโอบริษัท

2558 Download
  Opportunity Day Quarter 2/2015 [September 2,2015]
  Opportunity Day Quarter 4/2014 (March 12, 2015)

เอกสารนำเสนอ

2558 Download
  Opportunity Day Quarter 2/2015 [September 2,2015]
  Opportunity Day Quarter 4/2014 (March 12, 2015)