TH | EN
ความสำเร็จ > โครงการอ้างอิง

โครงการอ้างอิงระหว่างปี พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน

โครงการ สถานที่ ประเภทท่อเหล็กที่ใช้
โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนราชพฤกษ์ และถนนกาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ งานโครงสร้าง
โครงการต่อขยายทางพิเศษศรีรัช (ส่วนฐานราก) กรุงเทพฯ งานโครงสร้าง
โรงงานยาสูบ พระนครศรีอยุธยา งานโครงสร้าง และระบบดับเพลิง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง กรุงเทพฯ งานโครงสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน กรุงเทพฯ งานโครงสร้าง
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง กรุงเทพฯ ท่องานโครงสร้าง และระบบดับเพลิง
อาคารหอบังคับการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ งานโครงสร้าง
อาคารโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ลำปาง ระบบดับเพลิง
อาคารผู้โดยสารและสำนักงาน ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ภูเก็ต งานโครงสร้าง
อาคารผู้โดยสารและสำนักงาน ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เชียงใหม่ งานโครงสร้าง
1 2