TH | EN
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

 
2556 Download
  รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556   ดาวน์โหลด PDF
  จดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556   ดาวน์โหลด PDF
  การส่งคำถามล่วงหน้า   ดาวน์โหลด PDF
  หลักเกณฑ์การเสนอวาระ และกรรมการ   ดาวน์โหลด PDF