TH | EN
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

2560 Download
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
  -- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
  -- หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และรายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
  -- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
  -- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560
  -- นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  -- เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  -- ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  -- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  -- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  -- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  -- แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า