TH | EN
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

2557 Download
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
  การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
  จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
  -- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
  -- รายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท
  -- นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  -- เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  -- ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  -- แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า
  -- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  -- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  -- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
  จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
  -- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  -- รายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
  -- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2557
  -- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2557
  -- นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  -- เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  -- ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  -- แผนที่โรงแรมเอทัส ลุมพินี

2556 Download
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  รายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
  กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556
  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556
  นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  แผนที่โรงแรมตะวันนา

2555 Download
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  รายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
  กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555
  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555
  นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  แผนที่โรงแรมตะวันนา

2554 Download
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
  จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
  สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
  แต่งตั้งกรรมการและกำหนดค่าตอบแทน
  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554
  นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  แผนที่โรงแรมมณเฑียร

2553 Download
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553
  เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  แผนที่โรงแรมมณเฑียร
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

2552 Download
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
  ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
  ใบแทรกแก้ไขรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระและหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
  รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีค่าตอบแทน ประจำปี 2552
  เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  แผนที่โรงแรมตะวันนา

2551 Download
  หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
  แผนที่โรงแรมตะวันนา
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีค่าตอบแทน ประจำปี 2551
  เงื่อนไขในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  แผนที่โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล

2550 Download
  หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549
  ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550
  หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  แผนที่โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล