TH | EN
นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

2558 Download
  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  -- สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
  -- รายชื่อผู้ที่ถูกเสนอแต่งตั้งให้เป็นกรรมการ
  -- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2558
  -- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจำปี 2558
  -- นิยามกรรมการอิสระ และข้อมูลกรรมการอิสระที่เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  -- เงื่อนไขการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
  -- ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  -- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
  -- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  -- หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
  -- แผนที่โรงแรมคราวน์ พลาซ่า